Missie van IKC Villa Vrolik


‘It takes a village to raise a child’!

Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden is een Afrikaans gezegde en betekent: om een kind veilig en gezond te laten opgroeien zijn niet alleen ouders, maar is ook een gemeenschap nodig. Denk aan de kinderopvang, school, gemeente, buurt, sportvereniging et cetera. Het IKC wil in die zin een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen in de wijk Anna's Hoeve.

Visie IKC

IKC Villa Vrolik biedt kinderen van 2 tot 13 jaar de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende burgers van de 21e eeuw. In een veilige en vertrouwde omgeving dagen we kinderen uit om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Vanuit een logische organisatie en onder één dak werken we samen aan de doorgaande lijn van onderwijs, opvoeding en opvang.

De wereld van morgen

Naast kennis brengen we kinderen vaardigheden bij die zo belangrijk zijn voor de wereld van vandaag en morgen. Als onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal kijken we vanuit verschillende perspectieven naar kinderen. Door elkaars expertise te benutten en samen te werken, bereiken we meer. Samen leggen we doelen vast. We spreken kinderen én elkaar aan op het gedrag dat daarbij hoort. Dat doen we altijd op een positieve manier. Wij staan voor de kwaliteit van medewerkers die in de interactie met kinderen tot uiting komt.

Kennis en vaardigheden

Leren is meer dan het opdoen van kennis alleen. De samenleving van vandaag vraagt ook om vaardigheden als creativiteit en ondernemerschap. Vraagt om mensen die kunnen communiceren en samenwerken. Die kritisch kunnen denken en flexibel zijn. Die verantwoordelijkheid nemen en in staat zijn om problemen op te lossen. Wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn in lijn met de principes die wij al langer hanteren: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Als partners in het IKC stemmen we ons aanbod vanuit deze principes op elkaar af. Ons doel is duidelijk: het maximale uit kinderen halen. Zodat we geen talent verloren laten gaan.

Samenwerking met professionals

Ook leggen we verbindingen met de omgeving om ons heen. We werken samen met ouders en professionals en hebben een brugfunctie naar het voortgezet onderwijs. Samen met alle partners in onze omgeving nemen we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Tenslotte De Wereld van de Toekomst is wat kinderen ervan maken!

Met onze missie & visie voor ogen werken we vanuit de 5 pijlers van het IKC:

  • We zorgen voor een doorgaande lijn en ontwikkeling
  •  We werken volgens een pedagogische daltonvisie
  •  We benutten elkaars expertise
  •  We brengen kennis over
  •  We leggen verbinding met de omgeving om ons heen


Samenwerkende partijen