Leerplicht

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. Daar hoort bij dat kinderen van 5 tot 16 jaar naar school moeten, en dus leerplichtig zijn. Klik op onderstaande link voor een toelichting op de rol van deze instantie.

https://www.rblgv.nl/leerplicht-startkwalificatie/

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 'gewichtige omstandigheden' (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/of leerling). Ga hier naar de verlofregeling.

Samenwerkende partijen